วัตถุประสงค์

1.. สามารถให้การวินิจฉัยโรคไต ในเด็กที่พบบ่อย

2. สามารถส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค

3. สามารถให้การดูแลรักษา และให้คำแนะนำแก่เด็กโรคไต

โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

  • เพื่อให้สามารถศึกษาภาวะความผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กด้วยตนเอง
  • สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้