การศึกษา ทฤษฎีหลักการ และวิธีการในห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมในสาขาโลหิตวิทยา เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลทรรศน์วิทยา จุลชีววิทยา และธนาคารเลือด โดยเน้นการแปลผลและประยุกต์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค หรือภาวะผิดปกติรวมถึงเน้นทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และสอดแทรกเนื้อหาโรคที่เป็นเวชศาสตร์เขตเมือง จริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคมในการศึกษาด้วย เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง และอัตลักษณ์ด้านจิตสาธารณะ

อธิบายถึงความรู้พื้นฐานของการตอบสนองทางวิทยาภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆในระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมรวมถึง เชื้อโรค พยาธิสภาพที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหรือจากปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิไวเกินภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี      การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ยาที่ใช้ในการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการทดสอบด้วยหลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานทางพยาธิวิทยา อาทิเช่น การตายของเซลล์ เซลล์ที่ได้รับอันตรายและการปรับตัวของเซลล์ นอกจากนี้ รวมถึงความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ รวมถึงเภสัชวิทยา  ที่มุ่งเน้นการศึกษาคุณสมบัติวงจรชีวิตของไวรัสที่สำคัญทางการแพทย์ การตอบสนองของโฮสต์ กลไกการก่อโรค      พยาธิสภาพของการติดเชื้อไวรัส พาหะนำโรค การตรวจวินิจฉัย  การรักษา ระบาดวิทยา ตลอดจนถึงการป้องกันและการควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัสที่สำคัญทางการแพทย์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยีน โครโมโซม โครงสร้างลักษณะการเรียงตัวและการแสดงออกของยีนบนโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ และ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์กลไกการเกิดโรคพันธุกรรมระดับชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบธรรมดาและแบบซับซ้อน เทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคพันธุกรรม การให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางพันธุศาสตร์ และจรรยาบรรณในการใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ในงานวิจัย

     อธิบายถึงความรู้พื้นฐานของการตอบสนองทางวิทยาภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆในระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมรวมถึง เชื้อโรค พยาธิสภาพที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันหรือจากปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิไวเกินภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี      การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ยาที่ใช้ในการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการทดสอบด้วยหลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานทางพยาธิวิทยา อาทิเช่น การตายของเซลล์ เซลล์ที่ได้รับอันตรายและการปรับตัวของเซลล์ นอกจากนี้ รวมถึงความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ รวมถึงเภสัชวิทยา  ที่มุ่งเน้นการศึกษาคุณสมบัติวงจรชีวิตของไวรัสที่สำคัญทางการแพทย์ การตอบสนองของโฮสต์ กลไกการก่อโรค      พยาธิสภาพของการติดเชื้อไวรัส พาหะนำโรค การตรวจวินิจฉัย  การรักษา ระบาดวิทยา ตลอดจนถึงการป้องกันและการควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัสที่สำคัญทางการแพทย์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยีน โครโมโซม โครงสร้างลักษณะการเรียงตัวและการแสดงออกของยีนบนโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ และ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์กลไกการเกิดโรคพันธุกรรมระดับชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุลการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบธรรมดาและแบบซับซ้อน เทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคพันธุกรรม การให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางพันธุศาสตร์ และจรรยาบรรณในการใช้ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ในงานวิจัย

การศึกษา ทฤษฎี หลักการ และวิธีการในห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมในสาขาโลหิตวิทยา, เคมีคลินิก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, จุลทรรศน์วิทยา, จุลชีววิทยา และธนาคารเลือด โดยเน้นการแปลผลและประยุกต์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค หรือภาวะผิดปกติ รวมถึงเน้นทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และสอดแทรกจริยธรรมในการศึกษาด้วย

The study about principle and practice in various topic in laboratory medicine which includes hematology, clinical chemistry, immunology, clinical microscopy, clinical microbiology and blood bank. The study will focus on basic knowledge, laboratory interpretation, clinical application and related medical ethics.

General characteristics of bacteria and fungi; bacterial and fungal infections;  host-microbe interactions; host defense against bacteria and fungi; pathogenesis and pathology of bacterial and fungal infections; the principles of antimicrobial and antifungal therapy including pharmacokinetics, pharmacodynamics, spectrum of activities of antimicrobial agents, the mechanisms of resistance to antimicrobial agents; laboratory diagnosis of bacterial and fungal infections; prevention, treatment, epidemiology, and control of bacterial and fungal diseases