โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

  • เพื่อให้สามารถศึกษาภาวะความผิดปกติที่พบได้บ่อยในเด็กด้วยตนเอง
  • สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้