เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางจิตเวช 

แพทย์ทั่วไปมีโอกาสพบผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้บ่อย เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการถอนพิษสุราระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีโรคถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่ ผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่ใช้ยาเสพติดเกินขนาด เป็นต้น สิ่งที่แพทย์ควรกระทำ คือการให้การรักษาภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดอย่างถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อเลิกสารเสพติด ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงสารเสพติดกลุ่มต่างๆ และโรคที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดแต่ละชนิด รวมถึงการให้การรักษาที่เหมาะสมในแต่ละภาวะ

Typical sign and Symtom of Psychiatric illness defined หรือ อาการและอาการแสดงทางจืตเวช เป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ควรรู้และเข้าใจ เนื่องจากโรคทางจิตเวชโดยทั่วไปวินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์การวินิจนัยตามกลุ่มอาการ